ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบ

ครู นายสุเมธ วิชาพล
ห้อง : server room
อาคาร : 2
039491061
admin@nya.ac.th